Kiedy umowa pożyczki jest nieważna?

Umowa pożyczki zawieramy za każdym razem, gdy zaciągamy zobowiązania. Dotyczy to również sytuacji, gdy bierzemy chwilówkę online. Umowa pożyczki jest dokumentem, który ma chronić interesy obydwóch stron i ustalać szczegóły spłaty zadłużenia. Aby tak było, jej zapisy muszą być zgodne z prawem, a wszelkie formalności dopełnione. W innym przypadku umowa chwilówki jest nieważna. Kiedy tak się dzieje? Co oznacza przedawnienie pożyczki i czy od umowy pożyczki można odstąpić?

Kiedy umowa pożyczki jest nieważna?

Umowa pożyczki to najważniejszy dokument zarówno dla pożyczkobiorcy, jak i pożyczkodawcy. Jest ona podstawą spłaty chwilówki. Może się jednak zdarzyć, że zapisy poczynione w dokumencie sprawią, że stanie się ona nieważna, czyli nie będzie obowiązywać. Kiedy umowa pożyczki jest nieważna? Podstawową przesłanką do jej unieważnienia są zapisy niezgodne z obowiązującym prawodawstwem np. ustawą antylichwiarską. Niedozwolone klauzule mogą być podstawą uznania umowy lub jej części za nieważną. Trzeba jednak pamiętać, że podważenie umowy pożyczki wymaga konsultacji z prawnikiem, a często czasochłonnego postępowania sądowego.

Zanim zaciągniesz pożyczkę warto również dokładnie sprawdzić firmę pozabankową i wybrać wiarygodny parabank.

Jeśli jedna ze stron umowy nie ma prawa do jej podpisania (np. ze względu na wiek, podpis jest podrobiony), wtedy umowa pożyczki jest nieważna. Przyczyną nieważności umowy nie może być natomiast to, że koszt pożyczki wydaje się dłużnikowi za wysoki.

Co oznacza przedawnienie pożyczki?

Terminu przedawnienie pożyczki używa się, kiedy pożyczkodawca nie ma dalszej możliwości wyegzekwowania za nią zwrotu zobowiązania. W takiej sytuacji pożyczkobiorca, nie musi dalej spłacać zobowiązania.  Kiedy zaciągamy chwilówkę przez internet w firmach pożyczkowych termin przedawnienia wynosi zazwyczaj 3 lata i jest liczony od daty, w której pożyczka powinna być spłacona. W przypadku pożyczania od osób fizycznych data przedawnienia jest dłuższa i wynosi 10 lat. Należy też pamiętać, że liczona jest ona dla każdej raty osobno. Przeterminowane zadłużenie jest wpisywane do KRD i BIK, co uniemożliwia na wiele lat zaciągnięcie nowych pożyczek i kredytów.

Sprawdź również informacje o szybkiej spłacie pożyczki i kosztach jakie mogą się z tym wiązać.

Czy jest możliwe odstąpienie od umowy pożyczki?

Zgodnie z polskim prawem każda osoba, która podpisała umowę pożyczki, ma możliwość odstąpienia od niej. Wycofać może się do 14 dni od złożenia podpisu na dokumencie. Odstąpienie od umowy pożyczki nie wiąże się z żadnymi dodatkowymi opłatami, karami, prowizjami. Pożyczkobiorca musi jednak zwrócić uzyskane środki wraz z odsetkami za okres, w którym był ich posiadaczem. Warunki odstąpienia od umowy chwilówki określa umowa. Zazwyczaj wymaga ona, aby odstąpienie miało formę pisemną i dotarło do pożyczkodawcy w terminie 14 dni od zawarcia dokumentu. Wzór odstąpienia jest integralną częścią umowy lub znajduje się na stronie parabanku. Należy go wypełnić, podpisać i dostarczyć np. wysyłając listem za potwierdzeniem odbioru.